• Nu de eerste 2 maanden een gratis premium profiel!
 • info@empla.nl
 • /

Algemene voorwaarden Opdrachtgevers

Empla B.V., hierna te noemen ‘Empla’, is statutair gevestigd te Amsterdam met adres Beursstraat 31 1-V, 1012 JV te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 82650071.

1 WAT IS EMPLA?

1.1 Empla is een digitale ruimte (een platform) waar men als Opdrachtgever één of meer Opdrachtnemers kan vinden om een opdracht uit te voeren.

1.2 In deze voorwaarden noemen wij particulieren en/of professionals die opdrachten verstrekken ‘Opdrachtgever’. Dat komt omdat zij het platform gebruiken om al dan niet ‘in de uitoefening van beroep of bedrijf’ opdrachten aan de man te brengen.

1.3 De professionals die opdrachten aannemen en uitvoeren, noemen wij in deze algemene voorwaarden ‘Opdrachtnemers’. Dat komt omdat zij het platform gebruiken om ‘in de uitoefening van beroep of bedrijf’ opdrachten te werven. Zij maken dus beroepsmatig gebruik van het platform.

1.4 Empla voert zelf geen opdrachten uit en biedt geen opdrachten aan. Empla kan dat ook niet. Empla ontwikkelt en onderhoudt het platform. Ook biedt Empla een klantenservice aan. Empla zorgt er zo voor dat het platform goed werkt en dat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers elkaar goed kunnen vinden. In dit verband treedt Empla op als gevolmachtigd vertegenwoordiger. Namens Opdrachtnemer accepteert (onder voorbehoud van goedkeuring door de Opdrachtnemer) en bevestigt Empla boekingsverzoeken van Opdrachtgever, stuurt betalingen van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer door en stelt facturen op in naam van de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever gaat in beginsel twee overeenkomsten aan: ten eerste een overeenkomst met Empla over het gebruik van het platform (hierna: Gebruikersovereenkomst). Daarnaast sluit Opdrachtgever met Opdrachtnemer een overeenkomst tot uitvoering van een opdracht (hierna: opdrachtovereenkomst). Als er iets misgaat in de communicatie, probeert Empla te helpen. Empla wordt voor de toegang tot de technologie betaald door de Opdrachtgevers.

1.5 Empla bepaalt niet wat de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer met elkaar afspreken. Empla maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst die Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar sluiten.

2 DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

2.1 Dienst

De dienstverlening die door Empla wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Opdrachtnemers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden buiten dienstbetrekking.

2.2 Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet ‘in de uitoefening van beroep of bedrijf’ opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Opdrachtnemer met gebruikmaking van de Website.

2.3 Opdrachtnemer

De natuurlijke of rechtspersoon die ‘in de uitoefening van beroep of bedrijf’ zich door middel van het platform beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever. De Opdrachtnemer zal de werkzaamheden verrichten middels een overeenkomst van opdracht.

2.4 Website

www.empla.works en alles wat hieraan gelieerd is, zo ook de daarbij bijbehorende Apps.

2.5 Opdracht

Werkzaamheden die Opdrachtgevers door 1 of meerdere Opdrachtnemers willen laten verrichten.

2.6 Account

Het gebruikersaccount dat de Opdrachtgever / Opdrachtnemer bij aanmelding heeft aangemaakt.

2.7 Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden.

2.8 Gebruikersovereenkomst

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Empla over het gebruik van haar platform.

3 ALGEMEEN

3.1 Over deze algemene voorwaarden

3.1.1 Empla is te allen tijde gerechtigd deze Algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

3.1.2 Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Empla en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

3.2 Content

Empla is niet verantwoordelijk voor enig content geplaatst op het platform of op haar website. Empla neemt uiteraard wel maatregelen om juistheid, geldigheid en compleetheid van informatie te waarborgen.

3.3 Gebruiksrecht

Empla verleent Opdrachtgever hierbij het gebruiksrecht van haar platform. Zodra Opdrachtgever daadwerkelijk een opdracht geeft middels het platform van Empla zullen Empla en Opdrachtgever daartoe een gebruikersovereenkomst met elkaar aangaan.

3.4 Toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Empla haar website en het platform en op alle rechtshandelingen die voortvloeien uit het gebruik van diensten van Empla.

3.5 Zelfstandigheid

3.5.1 Opdrachtgever erkent dat Empla slechts een middel is om een eigen onderneming te drijven.

3.5.2 Empla waarborgt in geen geval de zelfstandigheid van Opdrachtgever noch Opdrachtnemer.

3.5.3 Opdrachtnemer kan jaarlijks, op grond van een of meerdere overeenkomsten als bedoeld in deze algemene voorwaarden, een maximum van 650 uren werkzaamheden verrichten voor een Opdrachtgever, zodat in ieder geval aan 3 Opdrachtgevers op jaarbasis voldaan kan worden.

4 REGISTRATIE

4.1 Minimale vereisten

U kunt Opdrachtgever worden indien u zich bij Empla heeft geregistreerd als Opdrachtgever door middel van het aanmaken van een profiel op het platform, of door geen profiel aan te maken, maar eenmalig te registreren. De minimale vereisten voor het registreren als Opdrachtgever zijn:

 • inschrijving KvK (indien van toepassing);
 • Persoonsgegevens (indien geen inschrijving KvK);
 • contact-/facturatiegegevens

Aanmelding als Opdrachtgever houdt aanvaarding in van deze voorwaarden en van de verplichting deze voorwaarden na te leven.

4.2 Opdracht

Opdrachtgever plaatst een opdracht bij Empla door één of meerdere opdrachtnemers te selecteren en vervolgens het digitale boekingsproces te doorlopen en op de overzichtspagina definitief akkoord te geven. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid tot het intrekken en wijzigen van de opdracht zolang de overeenkomst van opdracht niet tot stand is gekomen.

4.3 Intellectueel Eigendom

Opdrachtgever blijft zelf eigenaar van alle inhoud en informatie die Opdrachtgever plaatst op Empla. Voor inhoud waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten, zoals foto’s (IE-inhoud), geeft u ons nadrukkelijk de volgende toestemming: u verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle IE-inhoud te gebruiken die u plaatst op Empla (IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt wanneer u uw IE-inhoud of uw account verwijdert.

4.4 Weigeren

Empla behoudt zich het recht voor de verstrekking van een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

5 TOT STAND KOMEN VAN DE OPDRACHTOVEREENKOMST

Een Opdrachtovereenkomst komt als volgt tot stand:

 1. Indien Opdrachtgever op het platform van Empla (Website) voor het uitvoeren van een opdracht tegen een bepaalde prijs een Opdrachtnemer selecteert en op de knop “boeking en betaling bevestigen” of “boek nu” klikt, doet hij een rechtsgeldig aanbod tot het sluiten van de opdrachtovereenkomst (“Aanbod” of “boekingsverzoek”). De Opdrachtgever klikt op de knop “boeking bevestigen”, nadat hij zich bekend heeft gemaakt met de toepasselijkheid en inhoud van de Gebruikersovereenkomst.
 2. Na opgave van het boekingsverzoek ontvangt Opdrachtgever van Empla een ontvangstbevestiging. Dit bericht behelst nog geen aanvaarding van het aanbod van Opdrachtgever.
 3. Het aanbod van Opdrachtgever wordt door Empla aan Opdrachtnemer gestuurd. Heeft Opdrachtgever een favoriete Opdrachtnemer benoemd, dan zal in eerste instantie deze Opdrachtnemer worden gecontacteerd.
 4. Indien een Opdrachtnemer aan Empla te kennen geeft het aanbod te aanvaarden, dan zal Empla namens en met volmacht van de Opdrachtnemer deze aanvaarding met een opdrachtbevestiging per e-mail doorgeven aan Opdrachtgever (“Opdrachtbevestiging”).
 5. De opdrachtbevestiging bevat informatie over de overeengekomen omvang van de opdracht en gegevens van de Opdrachtnemer (identiteit), die de opdracht zal uitvoeren.
 6. De aanvaarding of afwijzing van een boekingsverzoek wordt door Empla in de regel binnen 24 uur aan Opdrachtgever medegedeeld.

6 VERGOEDING

6.1 Na voltooiing van de overeengekomen en geboekte opdracht door Opdrachtnemer is Opdrachtgever verplicht de met de boeking corresponderende en daarvoor overeengekomen prijs, inclusief de overeengekomen fee aan Empla, middels de bij het boekingsverzoek gekozen betaalmethode aan Empla of althans aan de door Empla te melden (derdengeld)rekeninghouder “Empla B.V” of nader door Empla te noemen andere partij die voor Empla het betalingsverkeer faciliteert, te betalen. Eventuele meer-uren worden in rekening gebracht middels een nacalculatie.

6.2 Betalingen door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden verwerkt door een gelicentieerde betalingsdienstaanbieder ("Betalingsdienstaanbieder") op basis van een afzonderlijk betalingsservicecontract. Empla bemiddelt alleen dit betalingsservicecontract, maar is zelf niet betrokken bij de betalingsverwerking en is zelf geen partij bij het betalingsservicecontract.

6.3 Opdrachtgever betaalt de prijs aan Empla (via “Stripe”) met schuldbevrijdende werking voor Opdrachtgever; Empla neemt via “Stripe” de betaling namens Opdrachtnemer in ontvangst en zal deze in opdracht van Opdrachtgever en conform de met Opdrachtnemer gemaakte betaalafspraken op diens bankrekening doorbetalen onder verwijzing naar de betreffende boekingsopdracht, c.q. factuur.

6.4 Door Opdrachtgever kan slechts bevrijdend betaald worden aan Empla. Bij betaling door Opdrachtgever rechtstreeks aan Opdrachtnemer zal Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting jegens Empla zijn gekweten.

6.5 De factuur voor het aan opdrachtnemer te betalen bedrag wordt, afhankelijk van de door Empla met opdrachtnemer gemaakte afspraken, iedere maand, danwel direct na iedere opdracht verzonden aan opdrachtgever en opdrachtgever zal de vergoeding binnen [14 dagen] na de verzending van de factuur betalen.

6.6 Empla zal opdrachtgever iedere maand een factuur zenden in verband met de gebruikersvergoeding, en opdrachtgever zal de gebruikersvergoeding binnen [14 dagen] na de verzending van de factuur betalen.

7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Empla is niet verantwoordelijk voor en biedt geen zekerheden over het vullen of uitvoeren van opdrachten. Empla is niet aansprakelijk voor enige schade die geleden wordt of kosten die ontstaan bij het niet vullen, verwijderen, wijzigen, annuleren van een opdracht. Empla is niet aansprakelijk voor de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, noch de wijze van uitvoering daarvan. Empla brengt uitsluitend vraag en aanbod samen. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste invulling en uitvoering van de opdracht.

Empla is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of niet geheel nakomen van een of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden.

Voorts is, voor zover er aansprakelijkheid is voor Empla, deze aansprakelijkheid beperkt tot € 1.000, – per gebeurtenis en € 5.000,- per jaar. Indirecte en gevolgschade zijn nadrukkelijk uitgesloten.

8 BEËINDIGING

Opdrachtgever en Empla hebben het recht de registratie te allen tijde te beëindigen, zonder opgaaf van reden en zonder dat de ander aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die uit een beëindiging is voortgevloeid.

9 OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

9.1 Afwijkingen

Als service bij haar platform stelt Empla een template Modelovereenkomst van opdracht ter beschikking aan de Opdrachtnemers en de Opdrachtgevers. Partijen zijn vrij zelf andere afspraken te maken. Empla kan echter niet instaan voor het al dan niet ontstaan of aanwezig zijn van een dienstbetrekking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen hieromtrent duidelijke afspraken te maken welke in lijn zijn met de vigerende wetgeving. Tevens dient de feitelijke situatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeen te komen met hetgeen in de template overeenkomst wordt opgenomen.

9.2 Empla geen partij

De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan door Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Empla is dus geen partij bij deze overeenkomst. Empla is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van het werk dat Opdrachtnemers leveren of de kwaliteit van de opdracht die Opdrachtgevers plaatsen. Empla is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van een Opdrachtgever of Opdrachtnemer in welke vorm dan ook. Empla is niet verantwoordelijk voor de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt in het opdrachtformulier of indien Opdrachtgever zich hierin niet houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en privacy wetgeving voor derden.

9.3 650 uur

Indien Opdrachtgever, voordat een Opdrachtnemer 650 uur werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever heeft verricht, met de Opdrachtnemer rechtstreeks, zonder tussenkomst van Empla een arbeidsovereenkomst, danwel overeenkomst van opdracht aangaat, danwel een overeenkomst tot aanneming van werk, of een in essentie vergelijkbare overeenkomst, zal Opdrachtgever aan Empla een vergoeding zijn verschuldigd die als volgt wordt berekend: (650 minus het aantal door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever gewerkte uren via het platform) vermenigvuldigd met EUR 150 ex BTW.

9.4 Kennisgeving

Opdrachtgever zal Empla onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, in kennis stellen zodra er een arbeidsovereenkomst, danwel overeenkomst van opdracht, danwel een overeenkomst tot aanneming van werk, of een in essentie vergelijkbare overeenkomst wordt aangegaan tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zonder tussenkomst van Empla, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd zal zijn ad EUR 5.000,00.

10 ANNULERING EN OPZEGGING

10.1 Opdrachtgever kan een door de Opdrachtnemer bevestigde boeking annuleren via de website en/of app van Empla of per e-mail via info@empla.nl onder de in de volgende bepalingen vermelde voorwaarden.

10.2 Opdrachtgever kan binnen 14 werkdagen na acceptatie van een (zowel eenmalige als bij herhaling) boeking van Opdrachtnemer kosteloos annuleren, tenzij reeds een aanvang is gemaakt met de geboekte opdracht, danwel binnen 48 uur een aanvang zal worden gemaakt met de geboekte opdracht. Aldus is onder geen enkele omstandigheid korter dan 48 uur voor aanvang van de met de geboekte opdracht verband houdende werkzaamheden te annuleren.

10.3 Vanaf 14 werkdagen na de geaccepteerde boeking gelden de volgende bepalingen: 1) indien een annulering of omboeking van een geaccepteerd boekingsverzoek langer dan 48 uur voor aanvang van de opdracht wordt verricht, zijn daar geen annuleringskosten aan verbonden; 2) indien een annulering of omboeking korter dan 48 uur voor aanvang van de opdracht wordt verricht, brengt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever annuleringskosten ter hoogte van de prijs van drie uur van de geboekte opdracht in rekening.

10.4 Het staat de Opdrachtnemer vrij zich bij de werkzaamheden te laten vervangen door een ander, die de Opdrachtnemer al dan niet via het platform van Bemiddelaar aanstelt. Opdrachtnemer staat garant dat die ander bevoegd is om te mogen werken in Nederland en dit ook kan aantonen indien gevraagd. Daarbij heeft Opdrachtgever niet het recht de vervanger(s) te weigeren. Opdrachtnemer heeft bij vervanging een gegronde reden waardoor hij/zij de opdracht niet kan uitvoeren en meldt voorafgaand aan de vervanging aan de Opdrachtgever wie de werkzaamheden namens hem/haar uitvoer(en)(t). Het is niet toegestaan om bij voorbaat vervanging te regelen en zelf als tussenpartij te fungeren middels ons platform.

10.5 Indien Opdrachtnemer de overeenkomst van opdracht buiten de afgesproken annuleringstermijn annuleert (zijnde korter dan 48 uur voor aanvang van de opdracht ), gaat artikel 10.4 in werking. Indien geen vervanging wordt verzorgd door Opdrachtnemer, wordt er een keuze gemaakt door de Opdrachtgever van de desbetreffende opdracht. De Opdrachtgever geeft per opdracht aan of deze wel of niet tevreden is over de afhandeling van de annulering of no-show door Opdrachtnemer.

11 ONDERHOUD

Empla is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Empla ontstaat.

12 BEVEILIGING

Empla spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Empla legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

13 RATINGS/REFERENTIES

13.1 Een Opdrachtgever is gerechtigd een rating/referentie toe te voegen aan het profiel van de Opdrachtnemer door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de rating/referentie worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt.

13.2 Empla is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor een door Opdrachtgever geplaatste rating/referentie.

13.3 Empla is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen. Empla is onder geen enkel beding verplicht een referentie te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend toe overgaan indien, naar aanleiding van een melding, blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de voorwaarden.

13.4 Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
 • een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Opdrachtnemer;
 • een referentie mag geen links en/of scripts bevatten;
 • een referentie dient betrekking te hebben op de Opdrachtnemer door wie de opdracht is uitgevoerd.

14 MAXIMUM AANTAL UREN PER JAAR

Opdrachtgever zal een Opdrachtnemer op grond van een of meerdere overeenkomsten als bedoeld in artikel 9, maximaal 650 uur per jaar werkzaamheden laten verrichten.

15 OVERMACHT

Empla is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Empla gebruik maakt.

16 VERWIJZINGEN

De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de Websites van derden. Empla heeft geen zeggenschap over deze Websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

17 NEDERLANDS RECHT EN RECHTSMACHT

Op deze Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.