• Now the first 2 months a free premium profile!
 • info@empla.nl
 • /

Algemene voorwaarden Opdrachtnemers

Empla B.V., hierna te noemen ‘Empla’, is statutair gevestigd te Amsterdam met adres beursstraat 31 1-V, 1012 JV te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 82650071.

1 WAT IS EMPLA?

1.1 Empla is een digitale ruimte (een platform) waar men als Opdrachtgever één of meer Opdrachtnemers kan vinden om een opdracht uit te voeren.

1.2 In deze voorwaarden noemen wij particulieren en/of professionals die opdrachten verstrekken ‘Opdrachtgever’. Dat komt omdat zij het platform gebruiken om al dan niet ‘in de uitoefening van beroep of bedrijf’ opdrachten aan de man te brengen.

1.3 De professionals die opdrachten aannemen en uitvoeren, noemen wij in deze algemene voorwaarden ‘Opdrachtnemers’. Dat komt omdat zij het platform gebruiken om ‘in de uitoefening van beroep of bedrijf’ opdrachten te werven. Zij maken dus beroepsmatig gebruik van het platform.

1.4 Empla voert zelf geen opdrachten uit en biedt geen opdrachten aan. Empla kan dat ook niet. Empla ontwikkelt en onderhoudt het platform. Ook biedt Empla een klantenservice aan. Empla zorgt er zo voor dat het platform goed werkt en dat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers elkaar goed kunnen vinden. In dit verband treedt Empla op als gevolmachtigd vertegenwoordiger. Namens Opdrachtnemer accepteert (onder voorbehoud van goedkeuring door de Opdrachtnemer) en bevestigt Empla boekingsverzoeken van Opdrachtgever, stuurt betalingen van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer door en stelt facturen op in naam van de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever gaat in beginsel twee overeenkomsten aan: ten eerste een overeenkomst met Empla over het gebruik van het platform (hierna: Gebruikersovereenkomst). Daarnaast sluit Opdrachtgever met Opdrachtnemer een overeenkomst tot uitvoering van een opdracht (hierna: opdrachtovereenkomst). Als er iets misgaat in de communicatie, probeert Empla te helpen. Empla wordt voor de toegang tot de technologie betaald door de Opdrachtgevers.

1.5 Empla bepaalt niet wat de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer met elkaar afspreken. Empla maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst die Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar sluiten.

1.6 Opdrachtnemer en Empla kunnen, tegen betaling aan Empla, een upgrade van het profiel van Opdrachtnemer overeenkomen.

2 DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

2.1 Dienst

De dienstverlening die door Empla wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Opdrachtnemers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden buiten dienstbetrekking.

2.2 Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet ‘in de uitoefening van beroep of bedrijf’ opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Opdrachtnemer met gebruikmaking van de Website.

2.3 Opdrachtnemer

De natuurlijke of rechtspersoon die ‘in de uitoefening van beroep of bedrijf’ zich door middel van het platform beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever. De Opdrachtnemer zal de werkzaamheden verrichten middels een overeenkomst van opdracht.

2.4 Website

www.empla.works en alles wat hieraan gelieerd is, zo ook de daarbij bijbehorende Apps.

2.5 Opdracht

Werkzaamheden die Opdrachtgevers door 1 of meerdere Opdrachtnemers willen laten verrichten.

2.6 Account

Het gebruikersaccount dat de Opdrachtgever / Opdrachtnemer bij aanmelding heeft aangemaakt.

2.7 Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden.

3 ALGEMEEN

3.1 Over deze algemene voorwaarden

3.1.1 Empla is te allen tijde gerechtigd deze Algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

3.1.2 Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Empla en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

3.2 Content

Empla is niet verantwoordelijk voor enig content geplaatst op het platform of op haar website. Empla neemt uiteraard wel maatregelen om juistheid, geldigheid en compleetheid van informatie te waarborgen.

3.3 Gebruiksrecht

Empla verleent Opdrachtnemer hierbij het gebruiksrecht van haar platform.

3.4 Toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Empla haar website en het platform en op alle rechtshandelingen die voortvloeien uit het gebruik van diensten van Empla.

3.5 Zelfstandigheid

3.5.1 Opdrachtnemer erkent dat Empla slechts een middel is om een eigen onderneming te drijven.

3.5.2 Empla waarborgt in geen geval de zelfstandigheid van Opdrachtnemer noch Opdrachtgever.

3.5.3 Empla maakt het aantal gewerkte uren per Opdrachtgever inzichtelijk voor Opdrachtnemer.

3.5.4 Opdrachtnemer kan jaarlijks, op grond van een of meerdere overeenkomsten als bedoeld in deze algemene voorwaarden, een maximum van 650 uren werkzaamheden verrichten voor een Opdrachtgever, zodat in ieder geval aan 3 Opdrachtgevers op jaarbasis voldaan kan worden.

4 REGISTRATIE

4.1 Account en minimale vereisten

Iedere Opdrachtnemer dient een account aan te maken op het platform. Aanmelding als opdrachtnemer houdt aanvaarding in van deze voorwaarden en van de verplichting deze voorwaarden na te leven. Bij de aanmelding dient de Opdrachtnemer een wachtwoord te kiezen en de volgende gegevens aan Empla te verstrekken:

 • inschrijving KvK;
 • contact-/facturatiegegevens; en
 • rekeningnummer
4.2 Gegevens

De Opdrachtnemer werkt eraan mee dat Empla deze gegevens en documenten kan controleren. De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de gegevens die hij of zij aan Empla verstrekt juist en volledig zijn. De Opdrachtnemer zal Empla onverwijld informeren over elke wijziging van deze informatie.

4.3 Weigeren

Empla behoudt zich het recht voor de aanmelding van een Opdrachtnemer zonder opgave van redenen te weigeren.

4.4 Bevestiging

Empla bevestigt de aanmelding en de toegangsgegevens voor het persoonlijke gebruikersaccount per e-mail aan de Opdrachtnemer.

4.5 Verstrekken gegevens

De Opdrachtnemer stemt in met de verstrekking van door Opdrachtnemer aan Empla doorgegeven gegevens aan Opdrachtgevers door Empla.

4.6 Intellectueel Eigendom

Opdrachtnemer blijft zelf eigenaar van alle inhoud en informatie die Opdrachtnemer plaatst op Empla. Voor inhoud waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten, zoals foto’s (IE-inhoud), geeft Opdrachtnemer nadrukkelijk de volgende toestemming: Opdrachtnemer verleent een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle IE-inhoud te gebruiken die Opdrachtnemer plaatst op Empla (IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt wanneer Opdrachtnemer IE-inhoud of account verwijdert.

5 TOT STAND KOMEN VAN DE OPDRACHTOVEREENKOMST

Een Opdrachtovereenkomst komt als volgt tot stand:

 1. Indien Opdrachtgever op het platform van Empla (Website) voor het uitvoeren van een opdracht tegen een bepaalde prijs een Opdrachtnemer selecteert en op de knop “boeking en betaling bevestigen” of “boek nu” klikt, doet hij een rechtsgeldig aanbod tot het sluiten van de opdrachtovereenkomst (“Aanbod” of “boekingsverzoek”).
 2. Het aanbod van Opdrachtgever wordt door Empla aan Opdrachtnemer gestuurd. Heeft Opdrachtgever een favoriete Opdrachtnemer benoemd, dan zal in eerste instantie deze Opdrachtnemer worden gecontacteerd.
 3. Indien een Opdrachtnemer aan Empla te kennen geeft het aanbod te aanvaarden, dan zal Empla namens en met volmacht van de Opdrachtnemer deze aanvaarding met een opdrachtbevestiging per e-mail doorgeven aan Opdrachtgever (“Opdrachtbevestiging”).
 4. De opdrachtbevestiging bevat informatie over de overeengekomen omvang van de opdracht en gegevens van de Opdrachtnemer (identiteit), die de opdracht zal uitvoeren.
 5. De aanvaarding of afwijzing van een boekingsverzoek wordt door Empla in de regel binnen 24 uur aan Opdrachtgever medegedeeld.

6 VERGOEDING, FACTURATIE EN BETALING

6.1 Alle betalingen die voortvloeien uit en in verband met de tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) worden, eenmaal per maand (tenzij anders tussen Opdrachtnemer en Empla overeengekomen), na voltooiing van de opdracht, uitgevoerd via een erkende betalingsdienstaanbieder op basis van een afzonderlijk betalingsdienstcontract tussen de Opdrachtnemer en de betalingsdienstaanbieder. Empla bemiddelt alleen dit betalingsservicecontract, maar is zelf niet betrokken bij de betalingsverwerking en is zelf geen partij bij het betalingsservicecontract.

6.2 De Opdrachtnemer heeft een persoonlijke rekening bij de betalingsdienstverlener. Betaling via de betalingsdienstaanbieder is een rechtstreekse betaling aan de Opdrachtnemer.

6.3 Alle reguliere betalingen van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verlopen via de betalingsdienstaanbieder.

6.4 Opdrachtgever betaalt de prijs aan Empla (via “Stripe”) met schuldbevrijdende werking voor Opdrachtgever; Empla neemt via “Stripe” de betaling namens Opdrachtnemer in ontvangst en zal deze in opdracht van Opdrachtgever en conform de met Opdrachtnemer gemaakte betaalafspraken op diens bankrekening doorbetalen onder verwijzing naar de betreffende boekingsopdracht, c.q. factuur.

6.5 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat Empla tijdig namens Opdrachtnemer aan Opdrachtgever kan factureren, in die zin dat binnen 2 dagen na afloop van de werkzaamheden de specificatie van de verrichte werkzaamheden bij Empla bekend is. Op de factuur van Empla staat expliciet vermeld dat Empla namens Opdrachtnemer factureert.

6.6 Opdrachtnemer machtigt Empla bij deze onherroepelijk om facturen van de Opdracht aan Opdrachtgever te sturen en de betalingen van Opdrachtgever voor Opdrachtnemer in ontvangst te nemen.

6.7 Ten aanzien van de betaling vervult Empla uitsluitend een kassiersfunctie. Betaling door Empla aan Opdrachtnemer bevrijdt Opdrachtgever van zijn betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer. Empla is verder op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de daadwerkelijke betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer. Het debiteurenrisico ligt altijd bij Opdrachtnemer.

6.8 Voor het verrichten van de werkzaamheden ontvangt de Opdrachtnemer een vergoeding per uur, exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

6.9 In de vergoeding zijn reiskosten, verblijfkosten, eventuele materiaalkosten, overige onkosten en reistijd begrepen. Deze kosten en de met deze kosten samenhangende tijd zoals bijvoorbeeld reistijd worden derhalve niet separaat vergoed. Het staat Opdrachtnemer en Opdrachtgever vrij hieromtrent andere afspraken te maken.

7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Empla is enkel bemiddelaar en zal in die hoedanigheid enkele diensten verrichten. Empla is derhalve niet betrokken bij de (uitvoering van de) opdracht. De opdracht wordt aangegaan door en tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en Empla is hier geen partij bij.

Empla is niet aansprakelijk voor schade die betrekking heeft op, of voortvloeit uit (de uitvoering van) de opdracht.

Empla is niet verantwoordelijk voor:

 • het doen van de aangifte van inkomstenbelasting door Opdrachtnemers;
 • het doen van de aangifte van omzetbelasting door Opdrachtnemers;
 • schade die voortvloeit uit het niet of niet geheel nakomen van een of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden;
 • betalingen uit hoofde van de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
 • nakoming op welke wijze dan ook van de overeenkomst van opdracht welke is gesloten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 • de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, noch de wijze van uitvoering daarvan. Empla brengt uitsluitend vraag en aanbod samen. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste invulling en uitvoering van de opdracht.

Elke aansprakelijkheid van Empla, voor zover die bestaat is gelimiteerd tot € 1.000,00 per gebeurtenis en € 5.000,00 per jaar. Indirecte en gevolgschade zijn nadrukkelijk uitgesloten.

8 VERZEKERING

Empla adviseert Opdrachtnemers om een zakelijke Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering alsmede een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

9 BEËINDIGING

Opdrachtnemer en Empla hebben het recht de registratie te allen tijde te beëindigen, zonder opgaaf van reden en zonder dat de ander aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die uit een beëindiging is voortgevloeid.

10 OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

10.1 Afwijkingen

Als service bij haar platform stelt Empla een template overeenkomst van opdracht ter beschikking aan de Opdrachtnemers en de Opdrachtgevers. Partijen zijn vrij zelf andere afspraken te maken, maar zullen daarbij niet afwijken van de artikelen in deze voorwaarden. Empla kan echter niet instaan voor het al dan niet ontstaan of aanwezig zijn van een dienstbetrekking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen hieromtrent duidelijke afspraken te maken welke in lijn zijn met de vigerende wetgeving. Tevens dient de feitelijke situatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeen te komen met hetgeen in de template overeenkomst wordt opgenomen.

10.2 Empla geen partij

De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan door Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Empla is dus geen partij bij deze overeenkomst. Empla is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van het werk dat Opdrachtnemers leveren of de kwaliteit van de opdracht die Opdrachtgevers plaatsen. Empla is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van een Opdrachtgever of Opdrachtnemer in welke vorm dan ook. Empla is niet verantwoordelijk voor de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt in het opdrachtformulier of indien Opdrachtgever zich hierin niet houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en privacywetgeving voor derden.

10.3 650 uur

Indien Opdrachtnemer, voordat een Opdrachtnemer 650 uur werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever heeft verricht, met de Opdrachtgever rechtstreeks, zonder tussenkomst van Empla arbeidsovereenkomst, danwel overeenkomst van opdracht aangaat, danwel een overeenkomst tot aanneming van werk, of een in essentie vergelijkbare overeenkomst, zal Opdrachtnemer Empla een vergoeding zijn verschuldigd die als volgt wordt berekend: (650 minus het aantal door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever gewerkte uren via het platform) vermenigvuldigd met € 150 ex BTW.

10.4 Kennisgeving

Opdrachtnemer zal Empla onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, in kennis stellen zodra er een arbeidsovereenkomst, danwel overeenkomst van opdracht, danwel een overeenkomst tot aanneming van werk, of een in essentie vergelijkbare overeenkomst wordt aangegaan tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zonder tussenkomst van Empla, bij gebreke waarvan de Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd zal zijn ad € 5.000,00.

11 ANNULERING EN OPZEGGING

11.1 Opdrachtgever kan een door de Opdrachtnemer bevestigde boeking annuleren via de website en/of app van Empla of per e-mail via info@empla.nl onder de in de volgende bepalingen vermelde voorwaarden.

11.2 Opdrachtgever kan binnen 14 werkdagen na acceptatie van een (zowel eenmalige als bij herhaling) boeking van Opdrachtnemer kosteloos annuleren, tenzij reeds een aanvang is gemaakt met de geboekte opdracht, danwel binnen 48 uur een aanvang zal worden gemaakt met de geboekte opdracht. Aldus is onder geen enkele omstandigheid korter dan 48 uur voor aanvang van de met de geboekte opdracht verband houdende werkzaamheden te annuleren.

11.3 Vanaf 14 werkdagen na de geaccepteerde boeking gelden de volgende bepalingen: 1) indien een annulering of omboeking van een geaccepteerd boekingsverzoek langer dan 48 uur voor aanvang van de opdracht wordt verricht, zijn daar geen annuleringskosten aan verbonden; 2) indien een annulering of omboeking korter dan 48 uur voor aanvang van de opdracht wordt verricht, brengt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever annuleringskosten ter hoogte van de prijs van drie uur van de geboekte opdracht in rekening.

11.4 Het staat de Opdrachtnemer in het in artikel 11.5 omschreven geval vrij zich bij de werkzaamheden te laten vervangen door een ander, die de Opdrachtnemer al dan niet via het platform van Bemiddelaar aanstelt. Opdrachtnemer staat garant dat die ander bevoegd is om te mogen werken in Nederland en dit ook kan aantonen indien gevraagd. Daarbij heeft Opdrachtgever niet het recht de vervanger(s) te weigeren. Opdrachtnemer heeft bij vervanging een gegronde reden waardoor hij/zij de opdracht niet kan uitvoeren en meldt voorafgaand aan de vervanging aan de Opdrachtgever wie de werkzaamheden namens hem/haar uitvoer(en)(t). Het is niet toegestaan om bij voorbaat vervanging te regelen en zelf als tussenpartij te fungeren middels ons platform.

11.5 Indien Opdrachtnemer de overeenkomst korter dan 48 uur voor aanvang van de opdracht annuleert, gaat artikel 11.4 in werking. Indien geen vervanging wordt verzorgd door Opdrachtnemer, wordt er een keuze gemaakt door de Opdrachtgever van de desbetreffende opdracht. De Opdrachtgever geeft per opdracht aan of deze wel of niet tevreden is over de afhandeling van de annulering of no-show door Opdrachtnemer. Indien tevreden, is er geen gevolg voor de Opdrachtnemer. Indien niet tevreden, treedt er een vervolgproces in werking als omschreven bij 11.6.

11.6 Bij opdrachten in de toekomst waarop de Opdrachtnemer gematcht is, wordt iedere Opdrachtgever van de desbetreffende opdracht op de hoogte gesteld van de annulering. Opdrachtgevers krijgen de keuze desgewenst de match ongedaan te maken. Indien dit buiten de geldende annuleringstermijn gebeurt, vervalt de mogelijkheid tot het claimen van de Klus voor de Opdrachtnemer.

Bij Klussen in de toekomst waarop de Opdrachtnemer heeft gereageerd, maar waar nog geen match is gemaakt, wordt de reactie ongedaan gemaakt.

De Opdrachtnemer krijgt per mail de keuze om actief te blijven op het platform. Dit kan door het betalen van een borg t.w.v. € 100,-. De Opdrachtnemer dient binnen 72 uur (3 dagen) een reactie te geven en daarin zijn of haar keuze aan te geven.

Indien de Opdrachtnemer wenst de borg te betalen, dan ontvangt de Opdrachtnemer een I-Deal link per mail om het bedrag over te maken. Dit dient binnen 24 uur (1 dag) te gebeuren.

Indien de Opdrachtnemer niet binnen 72 uur (3 dagen) reageert na de signalering en/of niet binnen 24 uur (1 dag) de borg overmaakt, wordt de Opdrachtnemer alsnog automatisch afgemeld op Opdrachten waarvoor Opdrachtnemer reeds gematcht stond. Opdrachtnemer heeft ook niet de kans te reageren op nieuwe Klussen.

De Opdrachtnemer kan weer aanspraak maken op de borg zodra hij / zij achtereenvolgens 10 Klussen heeft uitgevoerd, zonder opnieuw te maken hebben gehad met een annulering buiten het termijn of een no-show. Opdrachtnemer dient actief contact op te nemen met Empla (info@empla.nl) om de borg te laten uitkeren.

12 ONDERHOUD

Empla is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Empla ontstaat.

13 BEVEILIGING

Empla spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Empla legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

14 RATINGS/REFERENTIES

14.1 Een Opdrachtgever is gerechtigd een rating/referentie toe te voegen aan het profiel van de Opdrachtnemer door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de rating/referentie worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt.

14.2 Empla is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor een door Opdrachtgever geplaatste rating/referentie.

14.3 Empla is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen. Empla is onder geen enkel beding verplicht een referentie te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend toe overgaan indien, naar aanleiding van een melding, blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de voorwaarden.

14.4 Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
 • een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Opdrachtnemer;
 • een referentie mag geen links en/of scripts bevatten;
 • een referentie dient betrekking te hebben op de Opdrachtnemer door wie de opdracht is uitgevoerd.

15 MAXIMUM AANTAL UREN PER JAAR

15.1 Maximum uren

Opdrachtnemer zal maximaal 650 uur per jaar voor dezelfde Opdrachtgever werkzaamheden verrichten op grond van een of meerdere overeenkomsten als bedoeld in artikel 10.

16 UITSLUITING

Empla behoudt zich het recht voor om Opdrachtnemer uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien bijvoorbeeld (niet limitatief):

 • de Opdrachtnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene voorwaarden; of
 • de Opdrachtnemer inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden; of
 • de Opdrachtnemer een uitzendbureau dan wel een daarmee vergelijkbare onderneming drijft; of
 • de Opdrachtnemer een referentie plaatst bij een Klus die door de Opdrachtnemer zelf op de Website is geplaatst; of
 • de Opdrachtnemer in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving; of
 • de Opdrachtnemer medewerkers van Empla of Opdrachtgevers onheus bejegend d.m.v. smadelijke, lasterlijke, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

17 OVERMACHT

Empla is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Empla gebruik maakt.

18 VERWIJZINGEN

De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de Websites van derden. Empla heeft geen zeggenschap over deze Websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

19 NEDERLANDS RECHT EN RECHTSMACHT

Op deze Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.